Iz zakona o slatkovodnom ribarstvu - ŠRU Som Pisarovina

Iz zakona o slatkovodnom ribarstvu

III. REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV

III. REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOVČlanak 17.Ribu na ribolovnim vodama smiju loviti ribiči:– koji imaju položen ispit za lov riba u rekreacijsko-šport­skom ribolovu (u daljnjem tekstu: ribički ispit),– koji imaju dozvolu za lov riba u rekreacijsko-športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: dozvola).


Hrvatski športskoribolovni savez

Hrvatski športskoribolovni savezČlanak 18.Hrvatski športskoribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) u smislu ovoga Zakona obavlja poslove koji su mu, kao javne ovlasti, povjerene ovim Zakonom, odnosno za koje je ovlašten.Članak 19.(1) Savez ima sljedeće javne ovlasti:1. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobama ko­je su položile ribički ispit te uvjerenje o položenom ribočuvar­skom ispitu osobama koje su položile ribočuvarski ispit,2. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribič­kom ispitu, te upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribo­čuvar­skom ispitu,3. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribički ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribočuvarski ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona,4. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribič­kom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribo­čuvarski ispit na temelju prethodnih propisa,5. raspodjeljuje dozvole iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenicima ribolovnog prava na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,6. izdaje odobrenja za sva natjecanja u rekreacijsko-šport­skom ribolovu na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza, osim za međunarodna natjecanja,7. prikuplja podatke od ovlaštenika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu,8. izdaje značku i ribočuvarsku iskaznicu na zahtjev ovlaš­tenika ribolovnog prava uz naknadu.(2) Savez organizira i provodi polaganje ribičkih ispita prema Programu za polaganje ribičkog ispita, te ribočuvarskih ispita prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.


Ribički ispit

Ribički ispitČlanak 20.(1) Program i način polaganja ribičkog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.(2) Program za polaganje ribičkog ispita donosi ministar uz prethodno pribavljenu suglasnost Saveza i ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.(3) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribičkog ispita obavlja Povjerenstvo za ribičke ispite koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvje­re­njima o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.(5) Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, bez obveze polaganja, izdat će se osobi koja je položila ribički ispit na temelju popisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, ili je položila ribočuvarski ispit.Članak 21.(1) Troškove Povjerenstva za ribičke ispite snosi kandidat.(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.


Dozvole

DozvoleČlanak 22.(1) Dozvole izdaje Ministarstvo ovlašteniku ribolovnog prava posredstvom Saveza.(2) Ribiči za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava za to ribolovno područje ili tu ribolovnu zonu.(3) Ovlaštenik ribolovnog prava ne može dobiti dozvole za tekuću kalendarsku godinu ako nema potvrđenu gospodarsku osnovu i potvrđen godišnji plan.(4) Ovlaštenik ribolovnog prava smije prodavati dozvole:1. samo za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,2. samo ribičima s položenim ribičkim ispitom.(5) Dozvola vrijedi samo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo.(6) Dozvola za ribiče članove Udruge športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: UŠRIDRRH) potvrđena od Ministarstva vrijedi na svim tekućicama na području Republike Hrvatske.Članak 23.(1) Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca.(2) U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojima obavljaju ribolov.(3) Ribe ulovljene u rekreacijsko-športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.Članak 24.Način, vrstu i količinu ribolovnih alata, opreme i mamaca koju ribič smije rabiti u ribolovu utvrđuje ministar.


Ribolovno pravo

Ribolovno pravoČlanak 25.(1) Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, u kojoj se obavlja rekreacijsko-športski ribolov, gospodari ovlaštenik ribolovnog prava.(2) Ribolovno pravo stječe fizička ili pravna osoba na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo.(3) Ribolovno pravo obuhvaća gospodarenje sukladno ribolovno-gospodarskoj osnovi za unapređenje ribarstva za ribolovno područje, odnosno za ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribo­lov­no pravo (u daljnjem tekstu: gospodarska osnova) i sukladno godišnjem planu za gospodarenje za ribolovno područje, odnosno ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u tekstu koji slijedi: godišnji plan).(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribo­lov­nog prava donosi ministar.(5) Uvjete natječaja za dodjelu ribolovnog prava utvrđuje ministar.(6) Sudionici u natječaju dužni su priložiti i program gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.(7) Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje ribolovnog prava, u ministarstvu se osniva Povjerenstvo za pro­vo­đenje natječaja, koje ministru daje prijedlog odluke za dodjelu ribolovnog prava.(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka osniva, i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.(9) U Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka imenuje se i jedan predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša, te jedan predstavnik Saveza.(10) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva za rad u Povjerenstvu pripada naknada koju odredi ministar.(11) O ribolovnom pravu rješenjem odlučuje ministar.(12) S ovlaštenikom koji je dobio ribolovno pravo ministar sklapa ugovor na 20 godina.(13) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona, ministar može, nakon prethodno pribavljene suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za vode, te uz uvjete utvrđene u stavcima 1. do 12. ovoga članka, dati ribolovno pravo fizičkoj ili pravnoj osobi na vodama koje su na temelju posebnog zakona rezervirane za javnu vodoopskrbu ili su utvrđene kao izvorišta, u kojem slučaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona.Članak 26.Ugovor iz članka 25. stavka 12. određuje, uz ostalo, i veličinu i granice ribolovnog područja ili ribolovne zone, ciljeve gospodarenja, uvjete kojih se ovlaštenik dužan pridržavati i mjere koje mora poduzimati radi unapređivanja ribarstva.Članak 27.Ovlaštenik ribolovnog prava ne smije to pravo prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.Članak 28.Ministar može ovlašteniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni ako:1. gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu,2. ne provodi mjere predviđene ugovorom, gospodarskom osnovom ili godišnjim planom,3. se zbog nezakonitog načina gospodarenja pogoršavaju hidrološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode.Članak 29.(1) U slučaju promjene namjene ribolovnog područja ili ribolovne zone ministar će rješenjem oduzeti ribolovno pravo na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.(2) Pod promjenom namjene iz stavka 1. ovoga članka pod­razumijeva se, pored ostalog, i proglašenje ribolovnog područja ili ribolovne zone:1. zaštićenim dijelom prirode i/ili,2. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom iz kojih se zahvaća voda za piće za javnu vodoopskrbu i/ili,3. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom koji su rezervirani za javnu vodoopskrbu.(3) Ovlaštenik ribolovnog prava kojemu je ribolovno pravo oduzeto na temelju stavka 1. ovoga članka ima pravo potraživati od novog korisnika naknadu neiskorištenih materijalnih sredstava koja je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.Članak 30.(1) Na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje ribolova dok se voda ne povuče u korito.(2) Ovlaštenik ribolovnog prava ima obvezu premjestiti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita, ako to omogućavaju klimatski i geomorfološki uvjeti.(3) Odredbe iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na fizičke ili pravne osobe koje imaju povlasticu za gospodarski ribolov na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.Članak 31.(1) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Državnom inspektoratu, veterinarskoj inspekciji, vodopravnoj inspekciji, te inspekciji nadležnoj za zaštitu prirode i okoliša.Članak 32.Ovlaštenik ribolovnog prava može uzgajati ribe na dijelu ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo:1. ako je to predviđeno gospodarskom osnovom,2. ako ima koncesiju za korištenje voda za uzgoj riba u gospodarske svrhe izdanu sukladno posebnom zakonu,3. ako je registriran za obavljanje akvakulture,4. ako ima povlasticu za akvakulturu.


Gospodarska osnova

Gospodarska osnovaČlanak 33.(1) Gospodarska osnova izrađuje se za ribolovno područje ili ribolovnu zonu.(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezatan je u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava izraditi gospodarsku osnovu zajedno s ostalim korisnicima za ribolovno područje ili ribolovnu zonu.(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se na žiro račun ustanove iz članka 7. ovoga Zakona, a visina i način uplate troškova uređuje se posebnim ugovorom između ustanove i ovlaš­tenika ribolovnog prava.(4) Gospodarska osnova vrijedi trajno uz trajni monitoring, a najkasnije do isteka roka od šest godina od dana potvrđivanja gospodarske osnove mora se obaviti revizija gospodarske osnove.(5) U slučaju pomora riba, većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom, mora se obaviti revizija gospodarske osnove.(6) Gospodarska osnova mora sadržavati:1. podatke o ovlašteniku ribolovnog prava,2. podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni,3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava iz članka 25. stavka 11. i 12. ovoga Zakona,4. osnovna hidrografska, fizikalno-kemijska i biološka obilježja ribolovnog područja,5. vrste, količinu i zdravstveno stanje riba,6. mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera,7. količinu dopuštenog ulova određenu po vrstama riba na osnovi godišnjeg prirasta ribe,8. vrijeme u kojem je dopušten lov riba i najmanju veličinu ribe ispod koje se ne smije loviti,9. program poribljavanja (vrijeme, količinu i vrstu riba),10. mjere za zaštitu prirodnih mrijestilišta,11. ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja,12. organizaciju ribočuvarske službe,13. studiju utjecaja na okoliš u slučaju unosa stranih vrsta ili podvrsta riba u ribolovne vode.(7) Način izrade gospodarske osnove i njenog provođenja propisuje ministar.Članak 34.(1) Gospodarsku osnovu ili reviziju gospodarske osnove iz članka 33. ovoga Zakona na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava izrađuje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona.(2) Gospodarsku osnovu, reviziju gospodarske osnove i godišnji plan potvrđuje Povjerenstvo za gospodarske osnove.(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka osniva i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja i tijela državne uprave nadležnog za vode, rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.(4) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada koju odredi ministar.


Godišnji plan

Godišnji planČlanak 35.(1) Sukladno gospodarskoj osnovi izrađuje se godišnji plan.(2) Godišnji plan izrađuje ovlaštenik ribolovnog prava.(3) Godišnji plan mora sadržavati:1. procjenu količine riba i njihova prirasta u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;2. dopušteni godišnji ulov ribe po vrstama i dopušteni dnevni ulov ribe,3. plan poribljavanja prema količinama i vrstama te potrebna novčana sredstva,4. mjere i način zaštite ribolovnog područja, ribolovne zone ili njezina dijela, organizaciju rada ribočuvarske službe te plan rada na uređenju okoliša,5. planirana novčana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.(4) Način izrade godišnjeg plana i njegovog provođenja propisuje ministar.Članak 36.(1) Godišnji plan potvrđuje Povjerenstvo iz članka 34. ovoga Zakona do 1. prosinca za sljedeću kalendarsku godinu i o tome obvezatno izvješćuje Savez.(2) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je Povjerenstvu iz članka 34. ovoga Zakona dostaviti godišnji plan najkasnije do 1. studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.(3) Bez potvrđenoga godišnjeg plana ribolov nije dopušten.Članak 37.(1) Zabranjeno je ribolovnim vodama gospodariti suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.(2) Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.(3) Zabranjeno je gospodarenje pravnoj ili fizičkoj osobi na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju nije dobila ribolovno pravo.(4) Zabranjeno je ovlašteniku ribolovnog prava prodavanje dozvola i/ili upućivanje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju ovlaštenik ribolovnog prava nije dobio ribolovno pravo.


Ribočuvarska služba

Ribočuvarska službaČlanak 38.(1) Radi zaštite ribolovnog područja ili ribolovne zone ovlaš­tenici ribolovnog prava obvezatni su organizirati ribočuvarsku službu.(2) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari.(3) Ribočuvare imenuje ovlaštenik ribolovnog prava za ribolovne vode za koje je dobio ribolovno pravo.(4) Ribočuvari imaju ovlaštenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.(5) Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje ministar, nakon prethodno pribavljene suglasnosti Državnog inspektorata i pribavljenog mišljenja Saveza.Članak 39.Ribočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:1. zatražiti dozvolu za obavljanje ribolova,2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet,4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.Članak 40.(1) Ako ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama na kojima obavlja ribočuvarsku djelatnost osobu koja obavlja rekreacijsko--športski ribolov ili druge radnje protivne ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, dužan je u roku od tri dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru.(2) Ako ribočuvar u skladu s Pravilnikom za obavljanje ribočuvarske djelatnosti osobi iz stavka 1. ovoga članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov, dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru, te dostaviti i presliku pismene potvrde o privremenom oduzimanju.(3) Osobi od koje se oduzimaju ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov izdaje se potvrda s točno označenim predmetima i/ili ulovom po vrsti i količini.(4) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetoga ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudbenom tijelu.(5) S privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom, do predaje nadležnom sudbenom tijelu, ovlaštenik ribolovnog prava ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.Članak 41.(1) Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.(2) Obrazac iskaznice i značke ribočuvara pravilnikom propisuje ministar.(3) Iskaznicu i značku ribočuvara izdaje Savez na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.Članak 42.Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje riboču­var­skog nadzora i pružiti im sve potrebne podatake i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im pružati pomoć u njihovom radu.Članak 43.(1) Ribočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit.(2) Program za polaganje ribočuvarskog ispita donosi ministar uz prethodno pribavljenu suglasnost Državnog inspektorata i pribavljeno mišljenje Saveza te ministra nadležnog za zaštitu oko­liša i prostornog uređenja.(3) Način polaganja ispita, obrazac i način izdavanja uvjere­nja o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.(4) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribočuvar­skog ispita provodi ispitno povjerenstvo koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.(5) Osposobljenost za obavljanje ribočuvarske službe dokazuje se uvjerenjem o položenom ribočuvarskom ispitu koje da­je Savez.(6) Uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu dat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za polaganje ribo­čuvar­skog ispita.(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja riboču­var­skog ispita dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribočuvarski ispit.(8) Savez vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu.(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvje­renjima o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.Članak 44.(1) Troškove ispitnog povjerenstva za polaganje ribočuvar­skog ispita snosi ovlaštenik ribolovnog prava.(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvr­đuje ministar.


Natjecanja u r.-š. ribolovu

Natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovuČlanak 45.(1) Ovlaštenici ribolovnog prava organiziraju ili sudjeluju u organiziranju natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu.(2) Za natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu ovlaš­tenik ribolovnog prava dužan je pribaviti odobrenje.(3) Odobrenje za održavanje natjecanja u rekreacijsko-šport­skom ribolovu daje Savez na temelju godišnjeg kalendara natje­canja Saveza.(4) Za održavanje međunarodnih natjecanja u rekreacijsko--športskom ribolovu odobrenje daje Ministarstvo na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza.(5) Za trajanja natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu natjecatelji su dužni pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, osim propisa koji ograničavaju količinu ulova.(6) Za natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu natjecatelji nisu dužni kupiti dozvolu za rekreacijsko-športski ribolov od ovlaštenika ribolovnog prava na čijem se ribolovnom području ili u čijoj se ribolovnoj zoni odvija natjecanje.(7) Natjecatelji su dužni tijekom natjecanja ulovljenu ribu čuvati na način određen Pravilnikom o natjecanjima HŠRS-a.(8) Štetu koja nastane za vrijeme natjecanja ovlašteniku ribolovnog prava nadoknađuje organizator natjecanja.

Nastavi