Najnovije važne izmjene zakona - ŠRU Som Pisarovina

Najnovije važne izmjene zakona

Članak 22.
Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova,
označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.


Članak 75

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

- ako lovi ribu na ribolovnim vodama bez dozvole,

- ako športski ribolov ne obavlja uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca,

- ako koristi plovilo kod obavljanja športskog ribolova suprotno gospodarskoj osnovi,

- ako kod sebe nema dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojoj obavlja ribolov,

- ako stavlja u promet ribe ulovljene u športskom ribolovu,

- ako ribe ulovljene i zadržane u športskom ribolovu neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova ne označi odsijecanjem donjeg dijela repne peraje,

- ako na ribolovnim vodama lovi ribe suprotno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu,

- ako ribočuvaru ne omogući obavljanje ribočuvarskog nadzora i/ili mu ne pruži sve podatke i obavijesti u svezi s obav­ljanjem ribočuvarskog nadzora,

- ako na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima lovi ribe ili obavlja druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od postavljenih kaveza,

- ako na ribnjaku u kojem se obavlja djelatnost akvakulture lovi ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu,

- ako lovi ribu na ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca,

- ako lovi ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona,

- ako lovi ribu izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe,

- ako ometa postavljanje znakova ili skida znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrijestilište ili uzgajalište,

- ako lovi ribu unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta,

- ako lovi ribu 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta.

Nastavi