STATUT ŠPORTSKO RIBOLOVNE UDRUGE "SOM" PISAROVINA - ŠRU Som Pisarovina

STATUT ŠPORTSKO RIBOLOVNE UDRUGE "SOM" PISAROVINA

 

·

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), članka 14, 46, 96. Zakona o sportu  (NN 71/06, 150/08, 124/10,124/11 86/12, 94/13)  i Zakona o slatkovodnom ribarstvu   (NN  49/05), 

Skupština Športsko ribolovne udruge Som Pisarovina  je  na  sjednici  održanoj  23. 08. 2015. godine donijela novi, izmijenjeni i dopunjeni

 

STATUT

 

ŠPORTSKO  RIBOLOVNE  UDRUGE

 

  SOM  PISAROVINA

 

 

I Opće odredbe

 

 

Članak 1.

Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom. Umjesto naziva statut udruga može rabiti i drugi naziv.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, području djelovanja udruge, zastupanju,  ciljevima, djelatnostima  kojima se  ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti rada udruge, članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem ustrojstvu, tijelima udruge, njihovom stavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

 

Članak 2.

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA SOM PISAROVINA  je oblik dobrovoljnog udruživanja više građana, športskih ribolovaca i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, znanstvenih, gospodarskih, športskih, zdravstvenih, strukovnih i drugih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti.

 

Članak 3.

Naziv udruge je  ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA SOM PISAROVINA.

Skraćeni naziv je Šru Som Pisarovina

Sjedište udruge je Trg Stjepana Radića 13, Pisarovina.

Pečat udruge je okruglog oblika promjera 36 mm. Uz unutarnji rub pečata utisnut skraćeni naziv ŠRU "SOM" PISAROVINA. U sredini kruga je riba Som.

 

 

Članak 4.

Šru  Som Pisarovina ima svojstvo neprofitne pravne osobe koja se stječe upisom u registar udruga Zagrebačke Županije, Ured za opću upravu i djeluje na području Zagrebačke Županije.

Sjedište udruge je u Pisarovini, Trg Stjepana Radića 13.

 

 

 

Članak 5.

Šru  Som  Pisarovina  član je Hrvatskog športsko ribolovnog saveza ( HŠRS ), Saveza športsko ribolovnih udruga Zagrebačke Županije ( SŠRUZŽ ), Saveza ribolovnih udruga Pisarovina                SŠRU Pisarovina  i Zajednice Športskih udruga Pisarovina.

 

 

Članak 6.

Šru  Som Pisarovina može imati svoje unutarnje ustrojstvene oblike u skladu sa statutom.

To mogu biti: podružnice, ogranci, klubovi i slično. Takvi ustrojstveni oblici udruge nemaju svojstvo pravne osobe. Udruga je dužna prijaviti osnivanje i djelovanje svojih ustrojstvenih oblika tijelu državne uprave kod kojeg je registrirana.

 

 

Članak 7.

 Šru Som Pisarovina odlukom skupštine može biti član međunarodne udruge.

 

 

Članak 8.

Šru  Som Pisarovina može imati amblem i zastavu. O dimenzijama i likovnom rješenju amblema i zastave odlučuje skupština udruge posebnom odlukom.

 

Članak 9.

Udruga  Šru Som  Pisarovina može biti član; znanstvenih udruga, turističkih udruga, udruga za zaštitu prirode, športskih udruga i saveza koji se bave djelatnostima od interesa za športski ribolov, zaštitu i očuvanje voda, zaštitu flore i faune u njima i uz njih te udruga za unapređenje športsko ribolovnog turizma.

 

Članak 10.

Članom udruge Šru Som Pisarovina može postati svaki poslovno sposobni građanin Republike  Hrvatske plaćanjem članarine.

 

Članak 11.

U Šru Som Pisarovina nije dozvoljena nacionalna, vjerska i rasna mržnja, politička diskriminacija, kršenja sloboda i prava čovjeka i građanina

 

.

Članak 12.

Šru  Som Pisarovina zastupaju predsjednik i tajnik.

Skupština ili Izvršni odbor mogu ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

II CILJEVI ŠRU „SOM" PISAROVINA

 

Članak 13.

 Unapređenje, razvoj i popularizacija slatkovodnog športskog ribolova.

 Zaštita i obnova ribljeg fonda poribljavanjem, uzgojem, zakonskim ograničenjima kao i drugim aktivnostima vezanim uz športski ribolov.

 

 

Zaštita i očuvanje vodene flore i faune, obalnog raslinja te ostalog biljnog i životinjskog    svijeta neophodnog za prirodni mrijest i život riba, rakova, školjaka, vidri, ptica i ostalog biljnog i životinjskog svijeta što živi u vodi i uz nju.

Razvoj ribolovnog turizma na području na kojem djeluje udruga.

Stvaranje uvjeta i poticanje što  boljih rezultata u športskom ribolovu.

Razvitak športsko takmičarskog duha među djecom, mladeži sa elementima odgojnih ribolovnih funkcija, korektnog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i međusobnog druženja.

Briga o količini dozvoljenog ulova prema vrsti ribe, mjerama, godišnjem prirastu i drugim zakonski određenim mjerama športskog ribolova.

Briga o vremenu i načinu poribljavanja.

Briga o načinu organiziranja djelotvorne zaštite riba i faune od prekomjernog ulova i uništavanja.

Organiziranje i obavljanje ribo čuvarske službe.

Organiziranje i obavljanje akcija čišćenja okoliša gdje se obavlja športski ribolov.

Šru Som Pisarovina  dužan je na svaku dojavu o zagađivanju ili pomoru riba i ostalih životinja koje prebivaju u  ili uz vodu obavijestiti nadležne institucije i inspektore.

 

 

III DJELATNOSTI  ŠRU SOM PISAROVINA

 

Članak 14.

Upravljanje i čuvanje športskih ribolovnih objekata i ostale imovine koje je ŠRU „Som" Pisarovina stekao ili dobio na korištenje.

Sudjelovanje u radu i provođenju odluka HŠRS, ŠRS Zagrebačke županije, SŠRU Pisarovina kao i suradnja sa ostalim športskim i športsko ribolovnim udrugama.

Praćenje i provođenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu i drugih zakonskih propisa kojim se  reguliraju pitanja iz športskog ribolova ( ispiti za ribiče i ribočuvare ).

Suradnja sa MUP-om u svezi očuvanja voda od krivolova i drugih nezakonitih aktivnosti.

Predlaganje dodjela odlikovanja, priznanja, novčanih i drugih nagrada članovima i ostalim osobama i organizacijama zaslužnim za unapređenje slatkovodnog  športskog ribolova i ribolovnog turizma.

Obavlja druge poslove i aktivnosti utvrđenih Zakonom o udrugama i ovim Statutom.

 

Članak 15.

Udruga Šru Som Pisarovina radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih ciljeva i

djelatnosti  može neposredno obavljati i druge djelatnosti u skladu sa propisima. Udruga može radi ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim statutom, sukladno zakonu.

Obavljanje gospodarskih djelatnosti organizira se u skladu s posebnim propisima, a sva sredstva ostvarena gospodarskom djelatnošću obavezno se ulažu u unapređenje športskog ribolova i rada Šru Som Pisarovina.  Šru Som Pisarovina svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članstvo.

Članak 16.

Rad Šru Som Pisarovina je javan.

Javnost rada se osigurava pravovremenim i redovnim obavještavanjem članstva ostalih  tijela određenih zakonom i statutom.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka udruge  ili zaštite osobne ili poslovne tajne.

Obavijesti o odlukama sjednica IO i Skupštine vrše se dostavom pisanih obavijesti na adrese članova udruge, internet stranicama udruge, telefonskim putem, biltenima

 lecima m plakatima, sredstvima javnih medija,športsko ribolovnim tiskovinama te ostalim sredstvima priopćavanja.

 

Članak 17.

Osobe bez poslovne ili sa smanjenom poslovnom sposobnošću mogu biti nominalni članovi bez prava sudjelovanja u tijelima udruge.

Maloljetne osobe mogu postati članovima udruge uz pismeno odobrenje roditelja ili staratelja

.

 

Članak 18.

Strani državljanin može postati članom udruge prema Zakonu o udrugama i Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

 

 

Članak 19.

Udruga Šru Som Pisarovina dužna je voditi popis članova sa podacima o imenu i prezimenu člana, datumu, godini, mjestu i državi rođenja, broju osobne iskaznice, OIB-a ili putovnice,

mjestu stanovanja, broju ribolovne dozvole, broju položenog ispita za športskog ribolovca

 

 

Članak 20.

Prava i obveze članstva

Članom udruge postaje se kupnjom ribolovne dozvole.

Pravo obavljanja športskog ribolova na području kojem gospodari udruga.

Sudjelovanje u radu i tijelima udruge.

Pravo da bira i bude biran u tijela udruge prema ovom statutu.

Čuvanje materijalnih dobara i ugleda udruge.

Izvršavanje preuzetih obveza i zadataka.

 

Članak 21.

Članstvo u udruzi prestaje:

Dragovoljnim istupanjem iz udruge.

Isključenjem odlukom Skupštine na prijedlog Izvršnog odbora

Neplaćanjem članarine.

Smrću.

Brisanjem udruge iz registra udruga.

O konačnom isključenju odlučuje Skupština kojoj isključeni ima pravo žalbe ili prigovora

 

 

Članstvo može biti: Članak 22.

 

Redovno,

Počasno

Redovni članovi su aktivni članovi sa kupljenom ribolovnom dozvolom za kalendarsku godinu.

Počasni član je  građanin ili pravna osoba koja ima izuzetne zasluge za rad udruge, unapređenje športskog ribolova i podizanju ugleda udruge.

 

 

Članak 23.

Svaki redovni član Šru Som Pisarovina dužan je svoje članstvo dokazati ribolovnom dozvolom, članskom iskaznicom uz predočenje osobne iskaznice.

 

 

Članak 24.

Primanje počasnog člana potvrđuje Skupština udruge na prijedlog IO .

Počasni član dobiva besplatnu ribolovnu dozvolu.

 

 

4. TIJELA UDRUGE

 

Članak 25.

Skupština

Izvršni odbor

Nadzorni odbor

Stegovna komisija

 

Skupština

 

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo upravljanja.

Članove skupštine sačinjavaju svi redovni članovi udruge Šru Som.

Skupština može biti:

Redovna - najmanje jednom godišnje.

Izborna  - svake 4 godine.

Izvanredna - kada se za to ukaže potreba.

 

Članak 27.

Članovi Skupštine i izvršnih tijela Saveza ne mogu biti pravne i fizičke osobe:

 • Članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to obavljale posljednje tri godine.
 • Članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine.
 • Menadžeri u sportu i osobe iz čl. 12. stavka 2. Zakona o sportu , kao i osobe koje su to bile u posljednjih godinu dana
 • Osobe koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
 • Osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu ili u vezi sa sportom
 • Osobe koje sa menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih

       osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica  djeluju zajednički u          smislu čl.34 stavka 3. Zakona o sportu

 • Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno čl.12 stavku 2. Zakona o sportu ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta

 

 

 

Članak 28.

Skupštinu saziva predsjednik odlukom IO  na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev jedne trećine ( 1/3 ) članstva.

 

Članak 29.

 • Radom Skupštine rukovodi predsjednik udruge, a radom Izborne Skupštine radnopredsjedništvo od najmanje 3 člana, a najviše 5 članova izabranih javnim glasovanjem i prisutnih Skupštini.
 • Skupština može početi radom i donositi pravovaljane odluke ako je prisutno 50 % članova od ukupnog broja članstva.
 • Odluke se donose nad polovičnom većinom glasova članova prisutnih Skupštini.
 • Odluke se donose javnim glasovanjem, dizanjem ruku za ili protiv, osim u slučajevima kada se glasanje provodi tajno glasačkim listićima na kojima je pečat udruge .
 • Brojanje glasova i objavljivanje rezultata vrši verifikaciona komisija od 3 člana koje bira Skupština.

 

Nadležnosti Skupštine:

 

Članak 30.

 • Donošenje Statuta, izmjene i dopune istog i drugih akata udruge.
 • Odlučivanje o promjeni sjedišta udruge.
 • Izbor i razrješavanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora i Stegovnog suda.
 • Odlukom potvrđuje i razrješava, na prijedlog Predsjednika, Dopredsjednika i članove

Izvršnog odbora.

 • Utvrđuje program poslovanja udruge ( plan rada i godišnji plan ).
 • Odlučivanje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Društva.
 • Odlučivanje o visini godišnje članarine, plan prihoda i rashoda.
 • Donošenje odluka u vezi s radom udruge za koje nije nadležan Izvršni odbor ili predsjednik

udruge.

 • Bira predsjednika i dopredsjednika od članova izabranih u Izvršni odbor.
 • Rješavanje molbi, pritužbi, žalbi i isključenje članova.
 • Donošenje poslovnika o radu skupštine, Pravilnika o stegovnoj komisiji i Pravilnika o ribo čuvarskoj službi.

 

Članak 31.

Skupština donosi odluku o udruživanju u HŠRS, SŠR Zagrebačke Županije i SŠRU Pisarovina natpolovičnom većinom glasova nazočnih Skupštini.

 

 

Članak 32.

Skupština natpolovičnom većinom glasova donosi odluku o stupanju u zajednice, saveze, klubove i ostale udruge koje vode brigu o zaštiti okoliša i razvoju športskih i ribolovnih

djelovanja.

 

 

 

 

Izvršni odbor

 

Članak 33.

Izvršni odbor je kolegijalno izvršno tijelo udruge Šru Som Pisarovina. Njegove članove bira Skupština na mandat od 4 godine s pravom ponovnog izbora.

Izvršni odbor ima 5 članova.

Predsjednik Skupštine je ujedno i predsjednik IO.

Izvršni odbor među svojim članovima bira tajnika udruge i predlaže skupštini na usvajanje.

 

Članak 34.

Sjednice izvršnog odbora saziva predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

Sjednice izvršnog odbora održavaju se svaka 3 mjeseca, a po potrebi i ranije.

 

Članak 35.

Za svoj rad IO i svaki njegov član odgovoran je skupštini udruge.

Skupština može opozvati cijeli IO ili samo pojedinog člana ukoliko nije aktivan to jest ako se ne odazove na 3 sjednice IO.

 

Nadležnosti Izvršnog odbora

 

Članak 36.

 • Odlučuje o sazivanju Skupštine i podnosi izvješća o financijskom poslovanju i radu udruge.
 • Upravlja radom udruge između dviju skupština.
 • Tumači statut udruge do sjednice skupštine.
 • Predlaže Skupštini udruge izmjene i dopune statuta udruge i daje ga Skupštini na usvajanje.
 • Između svojih članova IO bira tajnika udruge i daje na potvrđivanje Skupštini.
 • Predlaže plan prihoda i rashoda i financijsko poslovanje udruge.
 • Predlaže skupštini osobe za zastupanje u savezima i drugim tijelima.
 • Imenuje osobe za obavljanje povremenih poslova.
 • Organizira poribljavanje i ribočuvarsku službu.
 • Imenuje komisije potrebne za rad udruge.
 • Organizira komisiju ili osobe za rad sa mladeži ( kadetima )
 • Predlaže osobe za dodjelu nagrada i priznanja
 • Izvršava sve druge djelatnosti neophodne za rad udruge

 

Nadzorni odbor

 

Članak 37.

 • Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim statutom.
 • Nadzorni odbor ima tri člana.
 • Skupština na prijedlog IO bira 2 člana i predsjednika NO
 • Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela udruge
 • Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom godišnje
 • Nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge
 • Nadzire da su svi akti udruge u skladu sa zakonom
 • Predsjednik NO saziva sjednice
 • Za svoj rad NO odgovoran je skupštini Šru Som Pisarovina.

 

 

 

Stegovna komisija

 

Članak 38.

Stegovna komisija ima dužnost da ispita odgovornost članova udruge ukoliko su zatečeni u radnji nedozvoljenoj ovim statutom ili krše zakonske propise određene zakonom o slatkovodnom  športskom  ribolovu ili na bilo koji drugi način krše zakon i propise.

Stegovnu komisiju čine 3 člana koji između sebe biraju predsjednika komisije.

Mandat članovima stegovne komisije traje 4 godine.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti IO , Nadzorni odbor ili najmanje jedna 2 člana udruge. Stegovna komisija odluke donosi većinom glasova.

Isto tako stegovna komisija pokreće postupak na osnovu prijave ribočuvarske službe ukoliko se člana udruge zateklo u obavljanju športskog ribolova nedozvoljenim sredstvima, u vrijeme lovostaja, ili na prijavu MUP-a

 

 

Članak 39.

U stegovnom postupku izriču se mjere određene pravilnikom o stegovnoj komisiji.

Protiv odluke stegovne komisije član protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak ima pravo žalbe  i prigovora Skupštini udruge.

 

Predsjednik udruge

 

Članak 40.

 • Predsjednika udruge Šru Som Pisarovina bira Skupština nad polovičnom većinom glasova

članova prisutnih Skupštini.

 • Predsjednik se bira na mandat od četiri godine i može biti ponovo biran.
 • Predsjednik udruge ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.
 • Predsjednik zastupa udrugu, potpisuje sporazume i ugovore koje zaključi skupština.
 • Saziva sjednice IO i predsjeda istima.
 • Rukovodi radom udruge i odgovoran je Skupštini
 • Sprovodi i nadgleda sprovođenje odluka, zaključaka i ostalih povjerenih mu zadataka

utvrđenim ovim statutom

 

 

Dopredsjednik udruge

 

Članak 41.

 • Dopredsjednika udruge bira Skupština na mandat od 4 godine i može biti ponovo biran
 • Za svoj rad odgovoran je IO i skupštini udruge
 • U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika preuzima njegove zadatke sa svim ovlastima danim ovim statutom, najduže do prve sjednice Skupštine.

 

 

 

 

 

 

Tajnik Udruge

 

Članak 42.

 • Tajnika Šru Som Pisarovina bira Izvršni odbor na mandat od četiri godine, s pravom dabude ponovo biran. Izbor potvrđuje Skupština.
 • Za svoj rad odgovoran je IO i Skupštini udruge
 • Tajnik obavlja sljedeće poslove:
 • Predstavlja i zastupa udrugu u ovlastima danim ovim statutom
 • Sprovodi zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzete obveze udruge
 • Obavlja stručne poslove udruge
 • Vodi zapisnike sa sjednica IO i Skupštine
 • Brine o pravodobnom izvršenju i provođenju odluka i zaključaka Skupštine i IO
 • Brine o izvršenju plana prihoda i rashoda i financijama udruge
 • Vodi evidenciju članstva i druge administrativne poslove
 • Podnosi izvješća o svom radu IO i Skupštini udruge.
 • Pokreće stegovni postupak sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i materijalnoj odgovornosti te drugim aktima udruge

 

 

Ribočuvarska služba

 

Članak 43.

Ribočuvarska služba radi u  sklopu ribočuvarske službe SŠRU Pisarovina.

 

 

 

Imovina Šru Som Pisarovina

 

Članak 44.

 • Imovinu udruge čine novčana sredstva, stečena uplatom članarine, nekretnine, i pokretna sredstva (čamci,au tomobili, motori i sl.).
 • Udruga stiče imovinu od prodanih ribolovnih dozvola i članarinom koju odredi Skupština
 • Sponzorstvom
 • Dobrovoljnim prilogom i poklonima
 • Drugim gospodarskim djelatnostima dozvoljenim Zakonom o udrugama i ovim statutom
 • Udruga može organizirati prigodne športsko ribolovne manifestacije u skladu sa zakonom
 • O pokretnoj i nepokretnoj imovini i novčanim sredstvima odlučuje Skupština.
 • Sva sredstva ostvarena na drugi način u skladu sa zakonom dužna su se upotrijebiti za razvoj
 • slatkovodnog ribarstva, poribljavanje, edukaciju, športsko ribolovne tečajeve za mladež i ne mogu se koristiti u privatne svrhe.

 

Članak 45.

Udruga u skladu sa zakonskim propisima u suradnji sa MUP-om i strukturama općine na kojoj djeluje, može podnijeti zahtjev za odštetu u novčanom iznosu ukoliko je učinjena materijalna šteta, zagađivanje voda s pomorom riba, te devastacija okoliša uz vodu.

 

 

Članak 46.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige sastavljati financijska izvješća prema propisima zakona kojim se određuje vođenje računovodstva neprofitnih udruga. Za točnost financijskog izvješća odgovoran je blagajnik.

Članak 47.

Obavljanje visoko stručnih poslova i poslova koje ne mogu obaviti članovi udruge IO može povjeriti drugim stručnim osobama ili organizacijama. Njihovo obavljanje može se vršiti prema ugovoru  o djelu ili autorskom pravu.

 

Prestanak rada udruge Šru Som Pisarovina

 

Članak 48.

 • Udruga prestaje raditi odlukom Skupštine Šru Som Pisarovina
 • Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem
 • Neodržavanjem Skupštine u razdoblju većem od dvije godine
 • Ukoliko se broj članova smanji ispod broj potrebnog za osnivanje udruge ( 3 )
 • Ako se utvrdi da statut udruge nije u skladu sa Zakonom o udrugama
 • Ako udruga djeluje suprotno odredbama zakona i statuta
 • Ako je njeno djelovanje zabranjeno pravomoćnom sudskom zabranom
 • U slučaju financijskog stečaja
 • Ako udruga prestaje egzistirati brisanjem iz registra udruga

 

Likvidacija udruge

 

Članak 49.

U slučajevima iz članka  48. statuta ŠRU  Som Pisarovina provodi se postupak likvidacije

Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelatnosti i pokretanju likvidacijskog postupka

a uz naziv udruge  dodaje se oznaka „u likvidaciji" te se takva promjena upisuje u registar

udruga.

 • Postupak likvidacije Šru Som provodi likvidator.
 • Likvidatora imenuje skupština na ograničen ili neograničen mandat te ga isto i opoziva.
 • Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva skupština udruge , i koja je kao

       likvidator upisana u registar udruga.

 • Likvidator ne mora biti član udruge Som i nema mandat.
 • U slučaju prestanka rada Šru Som likvidator je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Šru Som u registar udruga u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o prestanku rada udruge odnosno o pokretanju likvidacijskog postupka.
 • Likvidator zastupa Šru Som u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Šru Som do okončanja postupka i brisanje saveza iz registra.
 • Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 50.

U slučaju prestanka postojanja Šru Som Pisarovina imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog , sudskog i drugih postupaka , predaje udruzi ili ustanovi koja ima iste ili

slične statutarne ciljeve, a o čemu će odlučiti skupština Saveza.

 

 

 

Završne odredbe :

 

Članak 51.

Izmjene i dopune ovog statuta može tražiti Izvršni odbor Šru Som Pisarovina, Skupština ili

20 % redovnih članova udruge tj Skupštine.

 

 

Članak 52.

Statut stupa na snagu danom donošenja na skupštini Šru Som Pisarovina

 

 

 

 

Pisarovina 23. 08. 2015.

 

 

                                              

 

                                                                                                                                    Predsjednik

                                                                                                                                 Tomo Vugriniček

tomo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavi